Bipolar Bozuklukta Çalışma Statüsü ve İlaç Uyumu: Kuram Temelli Bir Değerlendirme

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.39

Anahtar Kelimeler:

bipolar bozukluk, çalışma statüsü, ilaç uyumu, sağlık davranışı, bütünleşik davranış modeli

Özet

Bu çalışmanın amacı ilaç uyumunun farklı çalışma statüsüne sahip bipolar bozukluk tanılı hastalarda nasıl farklılaştığını sağlık davranış modellerinden biri olan Bütünleşik Davranış Modeli (BDM) perspektifinden incelemek ve çalışma statüsünün hastalık şiddeti ve sosyodemografik değişkenlerle olan ilişkisini değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda 167 bipolar bozukluk tanılı hastaya ulaşılmıştır. Veri toplama araçları olarak BDM Bipolar Bozukluk İlaç Uyumu Bataryası, Tıbbi Tedaviye Uyum Oranı Ölçeği ve İlaç Uyumunu Bildirim Ölçeği, kanda ölçülen ilaç düzeyi açısından ilaç uyumu kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda memurların diğer çalışma statüsüne sahip gruplara göre hem hastalık şiddetinin hem de ilaç uyumsuzluğunun daha yüksek olduğu saptanmıştır. Özellikle bipolar bozukluk tanılı memur gruplarında ilaç uyumuna yönelik müdahale programlarına ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

04.10.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Ünver, B., Sertel Berk, Özlem, & Karamustafalıoğlu, N. (2021). Bipolar Bozuklukta Çalışma Statüsü ve İlaç Uyumu: Kuram Temelli Bir Değerlendirme. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 441–459. https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.39

Sayı

Bölüm

Makaleler